نظر شما در مورد سایت ؟
(54.28%) 190
خیلی خوب
(14.28%) 50
خوب
(6.857%) 24
متوسط
(4.571%) 16
بد
(20%) 70
خیلی بد

تعداد شرکت کنندگان : 350